kalendář jmen Přesný časHistorie


    První zcela nepochybný záznam o Smilovicích pochází až z r. 1356, kdy je ve sbírce pozůstatků desk zemských uváděn jako majitel smilovického dvora Ješek, neboli Jan ze Smilovic. I když chybí bohatší písemné zmínky o nejstarších dějinách obce, je třeba se zmínit o řadě pověstí, které se k nim pojí. Podle pověsti vedla z Dřevíče tajná chodba na vrch Zámek nad Vinařicemi. Další z dřevíčských pověstí hovoří o ovčáku Houdovi a pokladu, který zde našel. Sběratelem řady pověstí z Podlesí byl Václav Beneš Třebízský.
   Pozdější středověká historie Smilovic je spojena se jmény řady drobných i větších českých šlechticů, v letech 1479 – 1547 patřila Lounům. Z některých tehdejších pramenů se dovídáme, že nejbližší okolí obce bylo zalesněno. Z toho je zřejmé, že plocha orné půdy tehdy nebyla dostatečně velká, aby mohlo být založeno větší osídlení. Je pravděpodobné, že vlastní majitelé smilovického dvorce tam tehdy nesídlili, ale vybírali od nájemce dvakrát do roka smluvní platy, nebo naturální dávky.
    Z roku 1533 pochází první zmínka o smilovickém mlýnu, který stával ve starých Smilovicích až do konce 50 let minulého století. Posledních 240 let patřil nepřetržitě mlynářské dynastii Fišerů.
    Situace za třicetileté války nebyla lehká, svědčí o tom řada sporů a finančních potíží. Po Bílé hoře patřila ves oddanému sluhovi Habsburků Karlu Příchovskému, který ji později prodává Ferdinandu Schwancerberkovi. Po dalších majitelích kupuje na konci 18.století Smilovice Jakub Wiemer, který zbohatl jako dvorní dodavatel armády při stavbě rakouských pevností. Na Podlesí nechal vysazovat borovice, kterým se dodnes říká vimrovky. Konec 18.století je také dobou vzniku nových Smilovic. Starý dvůr zřejmě nebyl moc výnosný a tak panstvo dovolilo na své půdě přistěhovalcům stavět chalupy a hospodářská stavení, součástí byla i povinná robota v Toužetíně.
   Teprve r. 1913 se po dlouhých jednáních podařilo od tehdejšího majitele knížete Schwancerberka smilovickým občanům vykoupit pozemky do soukromého vlastnictví. Poté přichází 1.světová válka. Jsou mobilizováni synkové i mladí hospodáři do věku 36 let, což bylo pro hospodářství tragédií. Do r.1923 byly Smilovice spojeny do jedné vesnice s Pochvalovem. Prvním historickým starostou samostatných Smilovic byl František Jánský. Ve třicátých letech dolehla i na tuto obec hospodářská krize, např. ceny chmele byly tak nízké, že ho někde vůbec neočesali. Zoufalá situace se přenesla i do živností. Odbyt chmele se zlepšil až v roce 1937, kdy byla v USA zrušena prohibice.
   Smutně připomíná smilovická kronika rok 1939, rok okupace fašistickým Německem. Na obec dolehly dodávky pro zásobování německé armády. Lidé se snažili část úrody zatajit, přestože za to hrozily velké tresty a nikdo nic okupantům neprozradil. Obyvatelé pomáhali i ruským partyzánům v květnu 1945. V témže roce byl ve Smilovicích ustanoven Národní výbor.
   V osvobozené vlasti se život začal zlepšovat váhavě. V roce 1947 postihlo zemědělství velké sucho, ve Smilovicích nebyla situace tak vážná, zdejší půda si nějakou vláhu udržela. Po únorovém převratu 1948 byl i ve Smilovicích ustanoven akční výbor a byly zavedeny obecní dávky. V roce 1957 vrcholí nátlak, aby bylo v obci založeno JZD.Jedni družstvo chtěli, druzí se ho báli. Nakonec bylo 21.9. ustanoveno, nevstoupili do něho pouze dva zemědělci. Začátky hospodaření však byly bouřlivé, v břenu 1958 většina členů chtěla z JZD vystoupit. Družstvo nakonec zůstalo a další léta jeho života jsou spjaty s historií obce.
    Dalším dějinným zvratem byl pochopitelně rok 1989. V obci se projevil např. tím, že někteří zemědělci začali hospodařit znovu “na svém“, jiní zůstali s pochvalovskými věrni transformovanému družstvu vlastníků.

Zdroj: MENOUŠEK,J. 800 let obce Smilovice, vydáno k 800. výročí obce Smilovice a 110. výročí založení místního dobrovolného hasičského sboru, r.1997
Miniaplikace


Nacházíte se na obecních stránkách Obce Smilovice. Pošlete Vaší zprávu na obecní úřad ve Smilovicích.

Napsat zprávu >>>